Contact Us

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

2020 Sankofa Bookstore
430 Rideau Street
Ottawa ON K1N 5Z1
Ca-na-đa
613-695-0771
Google Maps